Laddar...

Köpevillkor

Giltig fr.o.m. 2019-08-09
 1. Allmänt
  1. Med ”Köpare” avses den person eller juridiska person som köper Produkter ifrån Säljaren; med ”Säljare” avses Swedimport Trading AB med säte i Lindesberg; med ”Produkt” avses alla standardprodukter och/eller anpassade produkter eller delar utav dessa; med ”Standard Produkt” anses alla produkter i standardsortimentet; med ”Anpassad Produkt” anses alla produkter utanför standardsortimentet; med ”Katalog” anses standardsortimentet såsom publicerat på Hemsidan eller i pappersform; med ”Hemsidan” avses http://www.swedimport.se.
  2. Observera att Swedimport Trading AB genom Hemsidan endast säljer till registrerade, svenska företag
 2. Offert och beställning
  1. Offerter är giltiga i 30 dagar fr.o.m. offertdatum, om inte annat anges utav Säljaren, men är inte bindande förrän order har bekräftats utav Säljaren i enlighet med dessa villkor.
  2. Beställning utav Produkter från Säljaren, lagd utav Köparen, skall anses vara ett anbud utav Köparen att köpa de Produkter som anges i beställningen enligt dessa villkor. En beställning är inte bindande för Säljaren förrän denna har godkänts utav Säljaren i och med en utfärdad Bekräftelse.
  3. När en Beställning väl är godkänd får denne endast annulleras eller ändras utav Köparen efter uttryckligt, skriftligt samtycke från Säljaren.
  4. Mängden och typen utav beställda Produkter skall vara desamma som anges i Beställningen eller, om annat, i Bekräftelsen.
 3. Publiceringar
  1. Alla ritningar, beskrivningar och specifikationer som publicerats utav Säljaren i Katalogen utges enbart i syfte att ge en ungefärlig uppfattning utav de Produkter som beskrivs och kan inte utgöra en del utav Kontraktet om det inte uttryckligen anges i dessa villkor.
  2. Tryckfel, skrivfel eller andra försummelser i Katalog, Offert, Bekräftelse eller annan handling som utfärdats utav Säljaren kan när som helst korrigeras utav Säljaren utan ansvar gentemot Köparen, antingen genom att korrigera sådant dokument offentligt, genom publicering på Hemsida eller genom att meddela Köparen skriftligt. Sådan korrigering skall vara bindande för Köparen utan dröjsmål.
 4. Specifikationer
  1. Köparen garanterar att utföra adekvata tester för att garantera att Produkten uppfyller specifikationerna eller, om tillämpligt, överensstämmer med Prov och att Produkten är utav tillfredställande kvalitet samt passar för Köparens alla ändamål. Med förbehåll för dessa villkor medger Köparen uttryckligen att Köparen inte förlitar sig på Säljarens skicklighet och omdöme för att avgöra om Produkten kommer att passa för Köparens alla ändamål.
  2. Om Köparen önskar förlita sig på Säljarens skicklighet och omdöme vad gäller en Anpassad Produkt måste Köparen före Beställning uttryckligt, skriftligt meddela Säljaren det specifika ändamålet och att Köparen önskar förlita sig på Säljarens skicklighet och omdöme snarare än att genomföra sin egen prövning. Köparen skall endast ha rätt att förlita sig på att den Anpassade Produkten är lämpad för Köparens alla ändamål om Köparen har lämnat all information som Säljaren behöver för att genomföra nödvändig prövning och om firmatecknare för Säljaren uttryckligt, skriftligt i Bekräftelsen bekräftat att den Anpassade Produkten är lämpad för Köparens alla ändamål.
 5. Pris
  1. Med förbehåll för dessa villkor skall pris på Produkter vara det pris som anges i tillämplig Offert eller, i avsaknad av sådan Offert, det pris som anges i Prislista som var gällande vid den tidpunkt som Beställning godkänts. Pris är inklusive standardemballage i enlighet med Säljarens nuvarande praxis.
  2. Säljaren förbehåller sig rätten att, genom att meddela Köparen när som helst före leverans, att höja priset för att återspegla eventuella ökade kostnader för Säljaren vilka beror på: faktorer utanför Säljarens kontroll; ökade kostnader för arbete och/eller material inklusive eventuella lagerkostnader om Produkterna inte levereras enligt Kontrakt; ändringar som begärs utav Köparen gällande leveransdatum, kvantitet, Specifikation eller omfattning utav Säljarens instruktioner; Köparens misslyckande att tillhandahålla korrekt och aktuell information, instruktioner eller Specifikationer.
  3. Priset är exklusive eventuell mervärdesskatt eller andra skatter och avgifter samt kostnader och avgifter för packning, lastning, lossning, transport och försäkring eller liknande kostnader vilka skall betalas utav Köparen vid tidpunkt för betalning utav Produkter. När transport eller andra kostnader som skall betalas utav Köparen initialt betalas utav Säljaren har Säljaren rätt att genast utfärda faktura för sådana kostnader.
  4. Swedimport tar ut en avgift om 100 SEK för order vars värde understiger 300 SEK
 6. Betalning
  1. Säljaren har rätt att: erbjuda, likväl när som helst säga upp, kreditkonton; kräva referenser och göra kreditundersökningar i förhållande till Köparen.
  2. Med förbehåll för dessa villkor skall betalning av eventuell faktura från Säljaren ske inom 30 dagar från fakturadatum även om leverans inte har skett eller äganderätten till Produkter inte har överförts till Köparen. Om inte annat uttryckligt, skriftligt har godkänts utav Säljaren skall betalning ske i samma valuta som Priset. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 10%.
  3. Om Köparen underlåter att betala förfallet belopp enligt dessa villkor, eller i enlighet med annat avtal mellan Köpare och Säljare, har Säljaren rätt att: säga upp Kontraktet eller annat avtal mellan Köpare och Säljare; dra av utestående belopp från eventuella fordringar på Säljaren från Köparen; kräva att Köparen betalar eventuella lagerkostnader för Produkter; skjuta upp vidare leveranser till Köparen enligt Kontrakt eller annat avtal till dess att betalning har gjorts; behandla Kontraktet som avslutat; sälja vidare eventuella Produkter som ännu inte levererats till Köparen.
 7. Leverans
  1. Produkter skickas till Köparen, om inte annat uttryckligt, skriftligt avtalats, med en tjänst vald utav Säljaren. Säljaren levererar Produkterna till transportören varpå leverans sker till Köparen enligt transportörens villkor, vilka på begäran meddelas Köparen.
  2. Om uttryckligt, skriftligt avtalat att Produkterna skall levereras med annan metod än avsedd i dessa villkor skall leverans ske: där Produkter skall transporteras utav en tredje part efter upphämtning eller leverans utav Produkterna till den tredje parten.
  3. Datum som anges för leverans utav Produkter är endast ungefärliga och skall inte vara utav avgörande betydelse. Säljaren skall inte hållas ansvarig för eventuella förseningar i leverans utav Produkter.
  4. Om vid leverans utav Produkter, Köparen upptäcker att De felaktigt har beställt dessa skall Säljarens standardavgift för hantering betalas utav Köparen om Säljaren samtycker till retur av dessa Produkter.
 8. Risk och egendom
  1. Ansvar över Produkter övergår i Köparen från Säljaren omedelbart vid, och efter, leverans.
  2. Produkter som säljs och levereras utav Säljaren ägs utav Säljaren till dess att Säljaren mottagit kontanta eller avräknade medel för alla utestående belopp gällande Produkter.
 9. Kvalitet
  1. I enlighet med återstående föreskrifter i dessa villkor garanterar Säljaren att vid leverans: att Produkter skall vara av tillfredställande kvalitet; om Säljaren har bekräftat lämpligheten för ett visst ändamål, i enlighet med dessa villkor, att Produkterna rimligen är lämpliga för detta ändamål.
  2. Köparen samtycker uttryckligen till att en Produkt anses vara utav tillfredställande kvalitet och lämplig för ett visst ändamål om: vad gäller en försäljning enligt provexemplar, Produkten överensstämmer med provexemplaret; Produkten överensstämmer med sina Specifikation i alla avseenden.
  3. De garantier som anges i dessa villkor skall inte tillämpas, om inte: vad gäller fel som är uppenbara vid inspektion utav Produkter, Köparen meddelar Säljaren skriftligt och med god detaljrikedom beskriver brottet mot garantin inom 14 dagar efter leverans utav Produkterna; vad gäller fel som inte är uppenbara vid inspektion utav Produkter, Köparen meddelar Säljaren skriftligt och med god detaljrikedom beskriver brottet mot garantin inom 14 dagar efter det att felet upptäckts och inom 12 månader från dagen för leverans utav Produkterna; Säljaren ges rimlig möjlighet att inspektera Produkter och, på Säljarens begäran, Produkter returneras till Säljaren för inspektion.
  4. Säljaren ansvarar inte för brott mot någon utav garantierna enligt dessa villkor om: Produkten överensstämmer med sina Specifikationer eller lämpligt provexemplar; avtalsbrottet orsakats direkt eller indirekt utav miljöförhållanden, användning, lag-ring eller hantering utav Produkterna utan beaktning utav Produktens förutsättningar eller instruktioner som tillhandahålls utav Säljaren.
  5. Köparen skall följa samtliga rimliga instruktioner från Säljaren i samband med ett produktåterkallande.
 10. Ansvarsbegränsning
  1. Säljaren skall inte hållas ansvarig inför Köparen eller någon annan part för: direkta förluster, indirekta förluster, förlust utav vinst eller förväntad vinst, förlust utav framtida affärer eller skada på anseende som uppstår i samband med leverans utav Produkter eller relaterade tjänster ifrån Säljaren i samtliga fall, vare sig direkta eller indirekta och vare sig sådana skador uppstår för Köparen eller någon annan part.
 11. Force majeure
  1. Säljaren skall vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Säljarens kontroll och som förhindrar eller inte oväsentligt försvårar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter.
© Copyright Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.